Prawo cywilne i gospodarcze

 • analiza umów,
 • sporządzenie umów,
 • roszczenia z tytułu umów,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia

Prawo spadkowe

 • stwierdzenia nabycia spadku z ustawy i z testamentu,
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • podział majątku spadkowego,
 • zachowek,
 • sprawy o wykonanie zapisu lub polecenia,
 • obalenie testamentu,
 • zabezpieczenie spadku i spis inwentarza

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • sprawy rozwodowe,
 • separacja,
 • kontakty z dziećmi,
 • alimenty,
 • podział majątku po rozwodzie,
 • ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • opieki, kurateli,
 • przysposobienie,
 • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka,
 • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • sprawy o niezgodne z prawem rozwiązaniem umowy o pracę,
 • roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • odpowiedzialności materialnej pracownika wobec pracodawcy,
 • odwołania od decyzji ZUS

Prawo administracyjne

 • dowołania do decyzji administracyjnych,
 • skargi do sądów administracyjnych i do NSA,
 • reprezentowanie w postępowaniu przed organami i sądami wszystkich instancji

Prawo karne i wykroczeń

Reprezentacja klientów w sprawach karnych i karnych gospodarczych:

 • w postępowaniu przygotowawczym,
 • na etapie postępowania sądowego,
 • po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, w postępowaniu karnym wykonawczym

Windykacja, dochodzenie należności

 • przedsądowe wezwania do zapłaty,
 • przygotowanie treści ugody pozasądowej,
 • podjęcie czynności zmierzających do zabezpieczenia dochodzonej wierzytelności na wypadek grożącej niewypłacalności dłużnika,
 • sporządzenie wniosku egzekucyjnego oraz reprezentację na etapie postępowania egzekucyjnego,
 • w przypadku bezskutecznej egzekucji - prowadzenie spraw zmierzających do wyegzekwowania zadłużenia od innych podmiotów np. członków zarządu sp. z o.o.